Oldřiška, Ulrika, Pavel (VI.)

Svátek mají Oldřiška, Ulrika, Pavel (VI.); slavnost Proměnění Páně.
V občanském kalendáři má dnes svátek Oldřiška nebo také Ulrika. Jed-ná se o ženský protějšek jména Oldřich. Základem je starohornoněmecké Uodalrích, což znamená doslova „dědičným statkem bohatý nebo vlád¬noucí člověk".
Patronkou tohoto jména je Oldřiška Nischová, která se narodila 18. září 1882 v Mittelbiberachu (Německo). Pokřtěna byla však jako Františka. Od mládí se vyznačovala hlubokou zbožností a již ve 22 letech vstoupila v Hegne na Bodamském jezeře k Milosrdným sestrám Svatého Kříže a přijala v klášteře jméno Oldřiška. Po složení první profese (1907) se stala zprvu pomocnou kuchařkou v Búhlu, potom kuchyňskou sestrou v domově sv. Vincence v Baden-Badenu. Svou obětavou službu konala pod heslem: „Zcela Ukřižovanému a tím zcela bližnímu, zástupkyně Kristovy lásky." Těžká těles- na práce a život plný odříkání však síly mladé řeholnice umořily. K tomu ji postihly i těžké bolesti hlavy a, což bylo pro ni nejhorší, i strašlivé pochybnosti ve víře. Nakonec musela ulehnout do sesterské nemocnice v Hegne. Zde odevzdaná a smířená s osudem dne 8. května 1913 zemřela na tuberkulózu. V roce 1951 zahájila církev proces jejího svatořečení, jenž byl ukončen 1. listopadu 1987 v Římě, kde ji papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslavenou.
V církevním kalendáři je dnes svátek Proměnění Páně. Tato událost se týká života Ježíše Krista. Lidé, kteří jej následovali, chtěli vědět, kdo vlastně je. Jedni tvrdili, že je Janem Křtitelem, jiní jej označovali za převtělení proroků Jeremjáše nebo Elijáše. Proto Ježíš odvedl své apoštoly Petra, Jakuba a jeho bratra Jana na vysokou horu a zde jim zjevil své velké tajemství. Celá jeho postava byla náhle prozářena jasným světlem, vedle něho se zjevili Mojžíš a Elijáš. Po chvíli promluvil z nebe Bůh a označil Ježíše za svého syna. Když zázrak pominul, požádal Kristus své učedníky, aby o tomto jeho proměnění nikomu nevykládali a čekali, až dojde k jeho zmrtvýchvstání.
Římskokatolická církev si dnes připomíná úmrtí Jana Křtitele Montiniho, kterého zná celý svět pod jménem papež Pavel VI. Tento člověk svou činností bezesporu ovlivnil celé 20. století. Narodil se 26. září 1897 v Concesiu u Brescie (Itálie). V mládí se zdálo, že se z něho stane novinář, ale nakonec zvolil duchovní dráhu. Kněžské svěcení přijal 29. května 1920 a ihned začal studovat práva a později filozofii. Získal tak skvělé vzdělání, navíc ovládal ještě většinu světových jazyků, čímž byl předurčen k diplomatické službě. Postupoval v církevní hierarchii, až dosáhl nejvyšších postů; patřil mezi první kardinály, které jmenoval papež Jan XXIII. Po Janově smrti byl 21. června 1963 zvolen na Petrův stolec on. Byl velmi schopným papežem a mimo jiné pokračoval v uplatňování závěrů 2. vatikánského koncilu v praxi. Jmenoval také české kardinály J. Berana a F. Tomáška. Zemřel 6. srpna 1978 v Římě.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse