Úspěšná komunikace

Efektivní komunikace sděluje myšlenku posluchači tak, aby ji porozuměl. Cílem úspěšná komunikace je snaha vést ke shodě názorů. Úspěšná komunikace není samozřejmost. Lze ji docílit i když nejednám podle pravidel efektivní komunikace. Protože to neznamená, že když někoho pochopím, že přijímám jeho názor a sdělení přijímám. Na úspěšné a efektivní vedení komunikace má vliv rada vrozených a získaných faktorů. Dále vyžaduje profesionální přístup, dlouhodobou zkušenost a porozumění všem oblastem života ve společnosti. Asi nejméně ovlivnitelná, ale nejvýznamnější je tzv. emoční inteligence. Do jisté míry hraje významnou roli temperament a asertivita, která je do určité míry snadno naučitelná.

Úspěšná komunikace předpokládá:

Překonání osobního strachu z odmítání
Zvýšení sebedůvěry a překonání osobních pochybností
Umět přijmout odpovědnost
Umět si stanovit cíl a jít si pevně za svým
Schopnost plánovat a rozhodovat se
Umět vyjednávat a ptát se
Schopnost neustále se vzdělávat a učit se

Emoční inteligence

Emoční inteligence se od klasické inteligence odlišuje. A to ve způsobu sledování a měření. Klasická inteligence je sledována a měřena. Emoční inteligence se nelze měřit jako IQ(inteligentní kvocient, který určuje inteligenci lidského druhu ke vztahu k ostatní populaci). Odhaduje a určuje se podle nejrůznějších dotazníků. Vyhodnocení na základě číselného ukazatele tzv. emočního kvocientu (EQ). Je to schopnost člověka zacházet s emocemi, vcítit se do pocitu druhých, umět se přizpůsobit a spolupracovat s okolím. Musíme se snažit využít své emoce k obohacení vlastního života. Lidé s vyšším a vysokým EQ se mohou stát dobrými manažery nebo poradci, kteří se vyznačují vůdčí a přátelskou osobností. Jsou to dobří řečníci a mají vyjednávací schopnosti. Stává se z něj člověk, který má velké uplatnění ve společnosti. Předvídá konflikty a umí se jim dobře bránit, zvládá je bez větších problémů. EQ testy nejsou tak rozšířené a známé jako IQ testy. Na rozdíl od IQ se EQ může v průběhu života měnit a ovlivňovat, jsou to získané vlastnosti. V roce 1990 použili pojem EQ Peter Salovey a John Mayer (psychologové z Harvardské a New Hampshirské univerzity).

Je třeba rozlišovat pojmy mezi EI a EQ  

El (vrozený potenciál emoční inteligence)
- rodíme se s určitým potenciálem: emoční citlivostí, pamětí, jednáním, učením. Souhrn těchto potenciálu tvoří základ pro emoční inteligence (EI) a může být dále rozvíjena nebo poškozena špatnou životní zkušeností (lekce emočního učení od rodičů, učitelů).

EQ (aktuální výší měřitelnou testy) - je to výsledek, který se určuje na základě osvojení těchto emočních lekcí.

Emoční inteligence tvoří hlediska:

  • sebeuvědomování - uvědomování si sebe sama, porozumění vlastnímu životu
  • sebeovládání - ovládání svých nálad a pocitů, zbytečně se nestresovat, umět zpracovat negativní pocity, musíme se naučit použít vhodné vlastnosti ve správný čas na správném místě.
  • motivování sebe sama - schopnost setrvat u řešení úlohy, nenechat se odradit neúspěchem, být flexibilní (pohyblivý). Stálá snaha o zlepšování
  • společenská obratnost - umět vést lidi, schopnost ovlivňovat a prosazovat, umění komunikace, zvládání konfliktů
  • empatie - soucítění s lidmi, porozumění emocím a motivům druhého člověka , umět odložit svoje vlastní názory a předsudky a přijmout ty jeho a snažit se pochopit jeho důvody.

Osobní předpoklady ( talent) = charisma

osobní přitažlivost a kouzlo osobnosti. Rozumíme tím jakýsi faktor x, který člověk má nebo nemá. Nelze ho získat žádným učením, je to vrozený dar. Je to určitý druh autority, který vyzařuje z jeho vědomostí či společenského postavení.
Zdroj: http://ei.czechian.net/,http://eso.vscht.cz/cache_data/30/vydavatelstvi.vscht.cz/knihy-internal/uid_isbn-978-80-7080-657-9/osobnostnipredpoklady.html

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse