Finanční plánování

Jeho úkolem je zjistit splnění cílů podniku a udržet jeho finanční rovnováhu. Výsledkem finančního plánování je vznik finančního plánu.

Krátkodobý plán (1 rok) spojeno s řízením pohledávek a závazků, zachycuje skutečnosti minulé, které by měli vést k uskutečnění cílů v budoucnosti. Tvoří se jako roční plán. Krátkodobé plánování je pro nás jakým si průvodcem.

Dlouhodobý plán
(1-5 let) spojeno s investiční činností a její zhodnocení očekává v budoucnu.

Plánování financí zahrnuje :

Plánování hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady.

Výnosy > Náklady = ZISK ( je uváděn v kladných hodnotách, zisk je možno investovat do rozvoje podniku, nebo vyplácet ho jeho akcionářům apod.)
Výnosy < Náklady = ZTRÁTA ( je uváděn v záporných hodnotách, pokud je tato ztráta dlouhodobá a dojde tím k vyčerpání finančních zdrojů, pak podnik musí ukončit své podnikání).
Výnosy = Náklady = NULOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Plánování výnosů

Výnos = souhrn finančních prostředků, který podnik vytěžil ze všech činností za určité období, nezáleží na tom, zda v tomto období došlo k jejich úhradě.

Výnosy se dělí:

Provozní - tržby z prodeje
Finanční - připsané úroky z vkladů, cenných papírů - směnitelné listiny, přinášející majiteli finanční odměnu např. akcie, dluhopisy šeky) apod.
Mimořádné - získané mimořádnou cestou např. při vzniku požáru, odpisu výrobního zařízení, živelné katastrofě.

Plánování nákladů

Náklad
= peněžní hodnota spotřeby materiálu.

Provozní - spotřeba materiálu, mzdy, provoz přístrojů, nájem
Finanční - úroky, poplatky
Mimořádné náklady - vzniklé při katastrofických událostech např. výbuch, vyhoření, záplavy.

Plánování kapitálu

Kapitál
= finanční zdroje, který podnik používá pro chod své činnosti.

Rozdělení:

Vlastní kapitál (vlastní jmění) - čistý majetek podniku. Vlastní kapitál se skládá ze základního kapitálu, rezerv, nerozděleného zisku opak cizí kapitál - zdroje jsou zapůjčené např. od banky. Jsou to všechny ostatní zdroje, které nejsou zdrojem vlastním. Jsou to prostředky, které byly zapůjčeny a musíme je časem vrátit.

Podle data splatnosti rozdělujeme na:

Krátkodobý cizí kapitál - do 1 roku ( krátkodobé bankovní úvěry, zálohy, nezaplacené daně..) Dlouhodobý cizí kapitál nad 1 rok (dlouhodobé bankovní úvěry, leasingové dluhy..)

Plánování finančních toků

= Cash flow (v překladu tok hotovosti), zachycuje příjem a výdej peněžních prostředků. Zaznamenává kolik podnik užil peněz za minulé účetní období. Popisuje to schopnost podniku vyprodukovat peníze. Všímáme si příjmů a výdajů jako celku tj. v pokladně nebo na bankovním účtě.

cash flow + : přebytek neboli dostatek
cash flow = příjmy - výdaje
cash flow - : nedostatek


Kategorie cash flow

Provozní (firma investuje do rozvoje a nakupují např. stroje), investiční - spojené s nákupy strojů, budov a patentů apod. financování - dodržování splácení a výplaty.

Způsoby sestavování cash flow

Přímá metoda - K počátečnímu stavu se přičítají příjmy, odečítají se výdaje a výsledkem je konečný stav peněžních prostředků. Jednoduchá metoda na pochopení.
Nepřímá metoda - složitější metoda na pochopení, nevychází přímo z příjmů a výdajů, ale z hospodářského výsledku (rozdíl výnosů a nákladů). V praxi je tato metoda více využívaná a k tomuto výpočtu nám vypomáhá účetní program. Poskytne přesnější informace, kde se ztrácí a berou peníze.

Finanční analýza hodnotí minulost, současnost a budoucnost finančního hospodaření firmy. Cílem této analýzy je zjistit slabé a silné stránky společnosti. Vyhodnocovat situaci a využívat vzniklý nástroj pro řízení podniku.
Externí - tato analýza se provádí na základě zveřejněných účetních a finančních informacích. Provádí se pro potřebu bank, významným partnerům, konkurenci nebo na vyžádání samotné firmy.
Interní - tyto analýzy jsou dělány uvnitř firmy. Jsou určeny managementu firmy. Analytici, kteří provádějí tuto analýzu mají k dispozici veškeré účetní i jiné dokumenty (finanční plán..)

Pro vytvoření analýzy rozhoduje procentuální rozbor a poměrová analýza. Pro výsledek je nutné zohlednit a doplnit o aspekty např. tzv. Altmanovou analýzou (indikátor bankrotu, vypovídá o finanční stránce firmy statisticky dokážeme předpovídat krach firmy), Du Pontův rozklad (pyramidový rozklad, pomocí něhož dokážeme určit objektivní vazby mezi jednotlivými ukazateli), analýzu nákladů a přínosů a další ekonomické ukazatele.

Nejdůležitější poměrové ukazatelé

ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
rentability (rentabilita = výnosnost) -schopnost firmy dosahovat výnosu/ zisku. Výpočet provedeme tak, že od zisku/ kapitálu se odečteme rentabilitu vloženého kapitálu a vnikne nám zisk (vložený kapitál * 100%. Vyjde nám ukazatel, která vyjadřuje procenta zisku (nejlépe kolem 40%)
produktivita - kolik tržby připadá na jednoho pracovníka
účinnost - kolik peněz přinese vložený kapitál
náročnost - spotřeba materiálu (energie) / tržby

ANALÝZA ROZVAHY představuje rekapitulaci majetku a kapitálu
Ukazatel likvidity - likvidita je schopnost podniku přeměnit svůj majetek na hotové peníze.
Ukazatelé likvidity
Běžná likvidita = krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy*100 (nejlépe 100%)
Pohotová likvidita = (krátkodobá aktiva - zásoby) / krátkodobé dluhy
Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / okamžité splatné dluhy *100% (nejlépe 20%)
Ukazatel zadluženosti solventnost - schopnost plnit své závazky řádně a včas insolventnost - neschopnost splácet své závazky řádně a včas.Zdroj: http://www.odmaturuj.cz/ekonomie/financni-rizeni-a-planovani-financni-analyza/

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse