Zora, Timotej/Bohuslav, Titus a Jeroným (Jaegen)

Zora, která má dnes svátek v občanském kalendáři, patří mezi stará česká jména a znamená „jitřní hvězdu"" neboli Jitřenku"". Zajímavé je, že její vý­znamovou obdobou je Apolena. Vraťme se však k jitřence, krásné hvězdě objevující se za kuropění. Odpradávna byla inspirací básníků a umělců vše­ho druhu, a tak není divu, že stojí i u počátku některých jmen. V českém církevním kalendáři mají dnes svátek hned dva světci. Timotej, Timoteus nebo též Timotheus a Titus. Jak praví odborná literatura, řecký Timoteus zní česky Bohuslav, což je u nás velice rozšířené jméno. Význam jména je zřejmý a ještě víc jej rozvádějí některé další české varianty, například Ctiboh a Bohaboj. Jméno Titus je původu latinského, ale to je vše, co se o něm dá s jistotou říci. Snad pochází ze slova titulus ve významu „ctěný" a „uctívaný". Existuje však ještě vysvětlení, že jméno vzalo počátek od holuba. Ačkoliv slaví Titus dnes svátek společně s Timotejem, má ještě jedny jmeniny samostatně, a to 6. února. Oba dnes vzpomínaní světci byli žáky sv. Pavla a oba jej dlouhá léta doprovázeli na jeho misijních cestách. Dá se říci, že s ním sdíleli jeho náročný život a pojeno smrti se starali o naplnění odkazu, který zanechal.
Timotej, kterého si mimochodem Pavel velice vážil, pocházel z Lystry (dnes Konye, Turecko) a pravděpodobně jej pokřtil sám Pavel na své první misijní cestě. Od tohoto okamžiku se od sebe oba mužové již neodloučili. Po smrti svého učitele se Timotej odebral do Efesu a stal se zde biskupem. O jeho smrti toho příliš nevíme. Některé prameny pouze uvádějí, že byl roku 97 zabit. Jeho ostatky jsou dnes v kostele S. Giovanni in Fonte v Římě.Také Titus byl pokřtěn až v dospělosti. Po boku Pavlově se objevil v době, kdy apoštol putoval na sněm do Jeruzaléma. Od té doby svého učitele stále doprovázel. Odpoutal se od něho až po dlouhém čase, když zůstal na ostrově Kréta. Po Pavlově smrti se stal krétským biskupem a zemřel prý ve věku 94 let. Přesnější datum bohužel neznáme. Svátky obou mužů se zmiňují různě. Kromě již uvedených dat slaví Řekové a Syřané Timoteje 22.v ledna a Tita 25. srpna.
Římský kalendář dnes také připomíná památku Jeronýma Jaegena. Narodil se 23. srpna 1841 v Trevíru (Trier, Porýní-Falc, Německo). Byl to velmi vzdělaný člověk a dosáhl snad všeho, čeho si člověk může žádat. Vystudoval vysokou školu a získal titul inženýra. V bance, do které nastoupil, se stal po zásluze ředitelem a nakonec to dotáhl až do zemského sněmu, kde mnoho let poslancoval. Jeho snahou, na rozdíl od mnohých dnešních politiků a bankéřů, bylo zasazovat se za práva lidí, jimiž byl zvolen a jejichž majetek spravoval. Aniž by tuneloval banky, získal značný majetek, který však převážně daroval potřebným a katolické církvi. V roce 1867 založil v Trevíru „nábožensko-vědecko-společenský svaz pro mladé obchodníky a jim podobné", který nazval Harmonie. Byl pravým křesťanským politikem. O svých plánech planě neřečnil, ale především konal. Tento pozoruhodný člověk byl navíc ještě nadán mystickými schopnostmi a napsal mnoho knih, kde svou zkušenost náležitě popsal.Zemřel 26. ledna roku 1919 v Trevíru, beatifikační proces byl zahájen roku 1939.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse