Úřední dopis

Úpravy písemností


Jak se píše datum

Sestupný způsob psaní kalendářních dat rok-měsíc-den př. 2012-11-24 je podobné jako při psaní časových údajů hodina-minuta- sekunda . Datum píšeme sestupně a oddělujeme pomlčkou nebo vzestupně a k oddělení používáme tečky př. 24.11.2012 ( nepatří do textu dopisu). Vyjadřuje-li se v souvislém textu měsíc číslicí, píše se datum vzestupně, den a měsíc jednomístně. Při slovním vyjádření měsíce se datum píše vzestupně. Rok je možné zkrátit, a vyjádřit ho dvojčíslím např.08. V důležitým písemnostech raději využijte rok plným letopočtem tedy 2008.

Jak se píše čas

Čas se píše sestupně v tomto pořádí: hodiny, minuty, sekundy. Zapíší se pomocí dvojčíslí a ty se oddělují dvojtečkami od sebe např. 13:50:27. Dále lze použít zkratky: h (hodiny), min (minuty), s (sekundy). Nebo vypsat slovy např. 19 hodin.


Jak se píší peněžní částky a desetinná čísla

Mezi trojici číslic se vkládá tečka pro lepší orientaci např. 1.300. 000Kč. Při psaní čísel v sestavách se vždy vychází od desetinné čárky. Nejsou-li udány desetinné hodnoty, vypisují se nuly.Desetinná místa se oddělují od jednotek desetinnou čárkou. Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin o třech místech jednou mezerou. Čtyřmístná čísla se mohou psát bez mezery. Př. 17 876,8 m; 5,756 7 g; 2800 km

 

Telefonní a faxová čísla

Telefonní a faxová čísla jsou devítimístná a člení se po trojicích. Pokud se uvádějí čísla pro zahraniční partnery je třeba uvést znak (+), a číslo pro Českou republiku tj.420 a pak devítimístné národní číslo např. -420 723 125 258.


Spojení čísel se slovy

spojuje se v jedno slovo např. 10procentní ( špatně: 10ti %, 10ti procentní apod.)


Pravidla při psaní úředních dopisů


Datum: na dopisních papírek, kde není předtisk lze psát datum od levé svislice nebo vpravo

Pád místa odeslání: vždy se uvádí v 1.pádě ( Brno 15.02.2008)

Věc: předmět „věc" už se nepíše a je považováno za zastaralé. Poté pokračujeme pouze v psaní názvu dokumentu ( Žádost o...), který je psán tučně nebo podtrženě ( oboje nikoliv). Začíná velkým písmenem, neukončuje se tečkou.

Oslovení: dopis začíná oslovením adresáta a to v 5.pádě

Odstavce: začátek odstavců začíná od levé svislice v blokové úpravě nebo se odrážejí. Podle významu obsahu se text člení na základě odstavců. Začátek odstavců musí být v celém textu písemností jednotný. Při jednoduchém řádkování se mezi odstavci řádkuje dvakrát, při řádkování 1,5 se při blokové úpravě řádkuje dvakrát nebo se meziodstavcové mezery pouze zvětší.

Zarovnání vpravo - pravý okraj se píše nezarovnaně nebo je automaticky zarovnán. Na konci řádku nemají následovat více než tři řádky dělenými slovy. Při automatickém zarovnání ( písmo Courier) vznikají velké mezery mezi slovy. Při nezarovnaném pravém okraji vznikají velké rozdíly mezi délkou řádku. Všechny tyto rozdíly nesmí být větší než 5 úhozů.

Zarovnání do bloku (zarovnání podle levého i pravého okraje)- při psaní obchodních a úředních dopisů. Méně se vyskytuje při psaní osobních dopisů. V zahraničí je to velmi osvědčená a vyzkoušená metoda psaní dopisů.

Mezery mezi řádky: mezi oslovením , jednotlivými odstavci a závěrečným pozdravem se vkládá jeden volný řádek.

Podpis: umístění od levé svislice nebo vpravo

Vkládání příloh: nadpis „ příloha" musí být zvýrazněno stejně jako název dopisu, a nepoužíváme za ním dvojtečku

Odeslání kopie
: v dopise adresátovi dáváme upozornění, že dopis je zároveň zaslán někomu jinému. Vše se zaznamená dole od levé svislice. Označení nadpisem „Na vědomí" nebo „Kopie" a rozdělovník. Dvojtečku v tomto případě rovněž nepoužíváme. Zvýrazníme stejným způsobem jako název dokumentu a přílohu.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse