Motivace

Motivování aktivuje člověka a vyvolá v něm hnací sílu potřebnou k dosažení cíle. Pomocí motivace se u jedinců probouzí ochota pracovat a vzroste chuť při plnění svěřených úkolů. Motivace je správným nástrojem k dosažení určitého cíle a uspokojení z jeho dosažení. Abychom své pracovníky dobře motivovali musíme pochopit jejich motivy (vnitřní pohnutky jednání). Motiv je často zaměňován s potřebou (stav nedostatku).

Existuje několik úrovní potřeb:

Abraham Harold Maslow v roce 1943 používal pěti úrovní a sestavil pomyslnou "pyramidu" lidských potřeb. K tomu, aby firma dosáhla uspokojení potřeb pracovníků, je třeba využít jednotlivých úrovní tohoto systému.

1. potřeby fyziologické - ochranné pomůcky, ochrana zdraví
2. potřeby jistoty a bezpečí - jistota firmy
3. potřeby sociální- láska, přátelství, sounáležitost. Vytváření dobrých vztahů na pracovišti, firemní a kulturní akce.
4. potřeby uznání- pochvaly
5. potřeby sebeaktualizace- dobrá organizace práce

Maslowova pyramidaClayton Alderfer zredukoval pouze na tři úrovně nazvané jako Alderferova teorie motivačních potřeb zkráceně ERG (Existence, Relatedness and Growth)

1.potřeby existenční -materiální a fyziologické potřeby
2.potřeby vztahové k pracovnímu okolí
3.potřeby růstové- jedinec pracuje sám na sobě a na svém okolí, růst osobního potenciálu.

Frederick Herzberg vytvořil dvě skupiny odlišných faktorů. První skupina je označována jako motivátory. Pozitivní účinek se projevuje jako spokojenost, negativní účinek jako nespokojenost. Neuspokojování potřeb zvyšuje absenci, vyrušování, intriky, konflikty, nevhodné přestávky a dochází k frustraci např. když mu zaměstnavatel slíbí odměnu, kterou nedodrží. Lidé na ni reagují různým způsobem: poleví ve svém záměru, hledají náhradní cíle, chovají se agresivně, snižuje se jejich pozornost a dochvilnost.

Manažer se snaží stále uspokojovat základní lidské potřeby. Zvyšování hmotné odměny není trvalým zdrojem. Musí zejména uspokojovat sociální a seberealizační potřeby (např. vytvořit inspirující prostředí, odpovídající pracovní podmínky, dobré vztahy v kolektivu,správná informovanost a efektivní komunikace a možnost kariérního růstu).

Pracovní podmínky
Tyto podmínky jsou povinností každého zaměstnance splnit. Jedná se o osvětlení, teplota, bezpečnost při práci apod. Zaměstnanec si všímá také estetiky a kvality prostředí na pracovišti. Výhody jsou zvýšení produktivity práce, dochvilnost a spokojenost zaměstnance. Nevýhody jsou ve zvýšení nákladů a možnost nevhodného použití prostředků.

Pracovní kolektiv
Úkolem manažera je udržovat celistvost týmu a rozvíjet jejich vzájemné neformální vztahy. Toto se uplatňuje při plnění složitějších úkolů. Upevňovat vzájemné vztahy lze pořádáním vánočních večírků a společných akcí. Vede to k snížení konfliktů na pracovišti a k zlepšení spokojenosti zaměstnanců. Nevýhodou je, že někteří jedinci nechtějí utvářet osobnější vazby a setkávat se mimo pracovní dobu.

Osobnost nadřízeného
Někteří zaměstnanci kladou velký důraz na porozumění, respekt a férové jednání ze stany nadřízeného.

Informovanost zaměstnanců
Nedostatek informací má špatný vliv na výkony zaměstnanců. Dochází tím k narušování jejich jistoty. Zaměstnanec chce mít prostor k vyjádření svých názorů. K případnému nesouhlasu by se měla firma postavit problému čelem. Případné nesouhlasy vysvětlit. Výhodou je odstranění nedorozumění a komunikačních bariér. Nevýhodou je snaha zpochybňovat manažerova rozhodnutí.

Osobní rozvoj a kariéra
Manažer musí podpořit zaměstnance při získání zručnosti a mít možnost postupu. Tento postup mají většinou mladší věkové kategorie. Setkáme se i se situací, kdy zaměstnanec nechce dosáhnout postupu na jiné pracovní místo. Důvodů může být hned několik např. obava z větší zodpovědnosti nebo větší množství práce. Přináší to uspokojení potřeb seberealizace a uznání. Nevýhoda je nedostatek prostoru k uspokojení nároků všech zaměstnanců.

Pružná pracovní doba
Spočívá v tom, že si zaměstnanec určí začátek a konec pracovní doby a zaměstnavatel stanoví povinný čas strávený na pracovišti. Dochází k snížení nákladů na chod pracoviště a zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Může dojít k uvolnění pracovní dochvilnosti a morálky.

Zaměstnanecké výhody
mezi ně patří např. upravená pracovní doba ( zkrácená, pružná pracovní doba), služby hrazené zaměstnavatelem (lázně, rekreační a kulturní střediska), kvalifikace (kurzy, stáže, pobyty v zahraničí), podnikové slevy na jejich produkty, možnost používat služebního automobilu, mobilu, PC k soukromým účelům, hrazení dopravy do zaměstnání. Výhodou je získání a udržení zaměstnanců. Nevýhody jsou finanční náročnost a zneužívání výhod.

Člověk dostává motivaci tehdy, když jeho úsilí je následováno odpovídajícím výsledkem - výkonem, a tento výkon musí být následován odměnou, která má pro člověka význam.

Motivy u různých lidí jsou odlišné

Každého motivuje něco jiného. Dobrý manažer by měl rozpoznat jejich potřeby a tím pádem vědět jak je motivovat. Motivovaný člověk odvádí lepší výsledky v své práci.

Dělení motivace:

  • vnější - odměny, zvýšení platu, pochvala, povýšení
  • vnitřní - vytvářejí si ji sami zaměstnanci na základě vlastních potřeb. Tato motivace je mnohem silnější, protože jde o vlastní přesvědčení zaměstnance.

Peníze - většina z nás se domnívá, že naší velkou motivací jsou peníze. U některých jedinců je mzda hnacím motorem a jsou ochotni kvůli penězům udělat téměř všechno.

Osobním postavením - Každý vedoucí pracovník se snaží být co nejvíce úspěšný ve svém postavení.

Přátelství - Tyto lidi mají potřebu dobré atmosféry na pracovišti. Těmto lidem záleží především na přátelských vztazích než na pracovních výsledcích a finanční odměně.

Jistota - osoby, které touží po jistotě se spokojí s málem. Netouží po vysokém platovém ohodnocení ani postavení. Jsou nevýrazní, řídí se pokyny a předpisy.

Samostatnost - chtějí udělat vše po svém a těžko přijímají kritiku.

Odbornost - hlavním úkolem je zaměřit se na svůj profesionální rozvoj a maximálně vyniknout ve svém oboru.

Tvořivost - tento typ člověka potřebuje vymýšlet nové věci a nápady.

Zdroj: kniha Jak řídit a vést lidi- František Bělohlávek, www.i-poradce.cz,http://zrcadlo.blogspot.com/ (obrázek)

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse