Michal, Michael, Gabriel a Rafael

V občanském kalendáři má dnes svátek Michal. Toto jméno je zkráceninou jména Michael, má hebrejský původ a znamená „kdo (je) jako Bůh, podobný Bohu?"" Toto jméno nosil samotný archanděl a v církevním kalendáři je dnes připomínán se svými druhy Gabrielem a Rafaelem. Jméno Gabriel je také hebrejského původu a vykládá se jako „Bůh je moje síla"". Stejného původu je i třetí z nebeské trojice, Rafael. Toto jméno se překládá jako „Bůh uzdravuje"".Hlavní z této trojice je archanděl Michael. Je i patronem celé katolické církve, německého národa a vojáků. Za svého ochránce si jej vybrali také lé¬kárníci, krejčí, skláři, malíři, soustružníci, pekaři, kupci, slévači olova a cí¬nu, výrobci vah a od roku 1958 i bankovní úředníci a radiomechanici. Zda¬leka to však nejsou všichni. Je totiž jen málo církevních postav s tolika patronáty, jako má právě archanděl Michael. Jeho památku slaví věřící již od 5. století, a to vždy 29. září, kdy papež Lev I. vysvětil v Římě kostel a dal mu právě jeho jméno. Archanděl Michael má mnoho přívlastků. V nábo¬ženské tradici je nazýván knížetem andělů, andělem spravedlnosti, hlída¬čem ráje, ochráncem Kristovy církve nebo knížetem duší. Též se o něm mlu¬ví jako o důvěrníku Božím, který předává lidem pokyny pocházející ^římo od Pána. Protože je den sv. Michaela na konci čtvrtletí, platí také za den pranostik. Všude se v tu dobu pořádají michaelské trhy a jarmarky. Zvlášt¬ní postavení má Michael v Německu a pro sousední národy se „Michel" stal synonymem pro označení Němce jako takového.
Archanděl Gabriel je patronem poštovních úředníků, poslů, sběratelů známek a od roku 1951 i ochráncem televizních hlasatelů a zpravodajů. Gabriel měl dříve svátek 24. března, teprve roku 1969 byl připojen ke svát¬ku Michaela a Rafaela.
Poslední z trojice slavných archandělů, Rafael, je patronem lékárníků, horníků, pokrývačů, lodníků, poutníků, cestujících a vystěhovalců. Také Rafael byl od středověku slaven v různé dny, až papež Benedikt XV. stano¬vil v roce 1921 jeho svátek na 24. říjen. Od roku 1969 je spolu s Gabrielem přesunut k Michaelovi na 29. září.
V c írkevním kalendáři je dnes připomenuta památka vzácného člověka Antonína Cyrila Stojana. Narodil se 22. května 1851 v Beňově u Přerova a již od dětství chtěl být knězem. Jeho sen se naplnil po úspěšném studiu 5. července 1876, kdy byl v Olomouci vysvěcen. V roce 1896 získal titul doktora teologie. Vedle své kněžské práce byl činný i v politice. Stal se do¬konce poslancem Říšské rady, ale těžiště jeho činnosti bylo v duchovní ob¬lasti. V roce 1920 jej zvolili kapitulním vikářem a 10. března 1921 ho papež Benedikt XV. jmenoval olomouckým arcibiskupem. A. C. Stojan byl člově¬kem, který měl vždy na paměti především blaho svých bližních. Všechny prostředky, jež měl, rozdal potřebným a sám se spokojil jen s tím nejnut¬nějším. Zemřel v Olomouci 29. září roku 1923, jeho tělesné pozůstatky by¬ly převezeny na posvátný Velehrad. Proces blahořečení byl zahájen 14. čer¬vence 1965 a diecézní informační proces dokončen 10. října 1985. Dnes končí keltský měsíc Muin.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse