Emanuel, Manuela, Castullus (Kastullus, Haštal), Braulio a Ludger

Dne šní den má hned několik patronů. V občanském kalendáři slaví Emanuel. Jméno je hebrejského původu a prvotní podoba zněla Immánú él, což doslo­va znamenalo „Bůh s námi"". Emanuel byl mučedníkem v Sýrii kolem roku 300. Jméno dnes není příliš rozšířeno, i když působí velmi zajímavě a dá se říci i vznešeně. Ženskou obdobou je Emanuela, v nové době častěji užívaná ve formě Manuela, která je na dnešní den zařazena jako samostatné jméno. V církevním kalendáři je dnes zapsán Castullus nebo také, jak my po na­šem říkáme, Haštal. Toto jméno vycházelo z latinského costus, „čistý"". Ně­kde se ještě uvádí, že prapůvodním slovem bylo castaldus, což byla hodnost zemského správce, ale toto tvrzení je veskrze mylné. Haštal byl čistý hoch, a žádný zkorumpovaný úředník. Česká podoba jména byla svého času zna čně oblíbena. Svědčí o tom i kostel sv. Haštala, jenž stál na Starém Městě v Praze už ve 13. století. Dnes je víc než vzácné.Patron dnešního dne Castullus byl ke konci 3. století správcem císařského paláce v Římě, což nebyla nijak malá úřední hodnost. Takže přece úředník, ovšem ne ledajaký. Měl velký vliv, a tak si mohl podle hesla, že pod svícnem bývá největší tma, dovolit ukrývat v paláci samotného císaře křesťanské uprchlíky před vězením a smrtí. Ubytoval zde i tehdejšího papeže Caia (283-96), kterého římská justice všude bezvýsledně hledala. Ukryt byl nakonec prozrazen, což vedlo k řadě procesů a trestů. Castullus sám byl potrestán nejkrutěji, po dlouhém mučení jej roku 296 jeho katani zasypali vjámě pískem.
Svat ý Braulio byl synem španělského biskupa a narodil se někdy kolem roku 590. Tento velmi vzdělaný člověk se v roce 631 stal biskupem v Zaragoze. Snažil se reformovat církev, a navázal proto úzkou spolupráci se svatým Isidorem Sevillským, tehdejší náboženskou autoritou Španělska. Právě on přiměl Isidora k tomu, aby začal psát encyklopedii nazvanou Etymologie, a po Isidorově smrti ji sám dokončil.
Dalším patronem dnešního dne je misionář Ludger, který se narodil asi roku 744 poblíž Utrechtu. Jako mladík přišel do Anglie a několik let zde studoval u vzdělaného Alcuina v Yorku. Po několika letech učení se usadil v Dokkumu, odkud evangelizoval Frísko. Zde mu však pšenka příliš nekvetla, místní obyvatelé jej vyhnali. Zklamaný Ludger se odebral do kláštera, aby nabral nových sil. Konečně se roku 785 ozval samotný císař Karel Veliký a pověřil jej evangelizací Sášů v západním Vestfálsku. Tam už Ludger dokázal skutečné divy. Měl docela štěstí, protože před ním zde šířil křesťanství nediplomaticky mečem a ohněm samotný panovník, takže laskavý misionář musel mít úspěch, i kdyby snad nechtěl. Záhy celou zem pokřtil a roku 803 byl vysvěcen na miinsterského biskupa. Zemřel na jedné ze svých misijních cest a byl pohřben v klášteře Werden na řece Ruhr, který také založil.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse