Dávání úkolů

Jaký je správně zadaný úkol?

Při zadávání úkolu musíme splnit následující pravidla. K tomu využíváme mnemotechnickou pomůcku anglického slova SMART / SMARTER (v překladu chytrý). V angličtině má několik přídavných jmen. V České verzi se používá teorie KARAT(konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný) založená na stejném principu. Pokud dodržíme tyto pravidla zajistí nám správné pochopení úkolu.

S - specific - specifikovaný, konkrétní- zadávané úkoly musí být dostatečně specifikované, aby obě strany pochopily co je cílem daného úkolu. Je nutné, aby byly stanoveny jednoznačně. Co se má dělat, kdo to má udělat, kde se to bude odehrávat, a hlavně proč se to má udělat. Je lepší stanovit jednoduché úkoly, které jsou lépe proveditelné. Složité úkoly rozdělíme na více drobných úkolů a rozdělíme mezi více lidí.

M - measurable - měřitelný, motivující- zadáváme úkoly tak, aby byly dobře měřitelné. Musíme snadno zjistit, zda by úkol splněn, či nikoliv. Jak poznám, že jsem úkol splnil?
Příklad Špatně: Je třeba zvednout obrat. Správně: Obrat je potřeba zvýšit o 15%.

A - attainable - dosažitelný, akceptovatelný- úkol musí být odsouhlasený oběma stranami. Pracovník může zasáhnout do jeho vývoje a na jeho konci může dojít k jeho úpravě či zrušení.

R - realistic - reálný - Zadaný úkol musí být pro pracovníka splnitelný. Nadřízený musí odhadnout schopnosti svých pracovníků. Nadsazenými úkolu může u pracovníků způsobit demotivování a jejich nesplnitelnost. Správně zadané a dosažitelné úkoly jsou takové, při kterých je nutno vyvinout lehce nadstandartní úsilí.

T - tangible - termínovaný, konkrétní- úkol bez termínu není úkol. Stanovte vždy konec pro splnění úkolu. Nezadávejte příliš vzdálené termíny a radši uveďte několik kontrolních termínů. Vyhodnocení provádějte z pohledu dosažených měřitelných výsledků.

E- evaluate- hodnocený, zábavný- úkol musí být splněný a pracovník by měl mít zpětnou vazbu s nadřízeným. Poskytnout mu informace, jak pokračuje plnění úkolu a zda pochopil jeho smysl. Zpětné vazby využíváme hlavně u složitých a nejednoznačných úkolů. Dobrá zpětná vazba je taková, že pracovník pochopil význam prováděné práce. Prověření provádí nadřízený vhodnými otázkami k danému úkolu.

R- reevaluate- průběžné hodnocení, rewarder- odměněný např. na základě motivace. Má-li být úkol motivující, musí se mu pracovník plně oddat. Pro pracovníka bude úkol motivující, pokud bude mít účast na jeho stanovení.

Špatně zadaný úkol?

Je to takový, který nesplňuje některou z potřebných informací. Žádejte proto o jejich o doplnění . Dostanete-li nesprávně zadaný úkol, odvedete špatnou práci.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse