Styl řízení / styl vedení lidí

 

Styl řízení = za řízení považujeme, když druzí plní naše úkoly

Styl vedení = vedení znamená, když druhým dáváme prostor k vyjádření a rozhodujeme společně

Styl vedení musíme měnit a přizpůsobit se dané konkrétní situaci. Je určován na základě osobních vlastností, postojem podřízených, závažností rozhodnutí a charakterem dané situace.

Musíme však posoudit následující kritéria:

  1. Zda chci vtahovat do hry i další zúčastněné osoby. Chci jim dát více prostoru pro sdělení jejich názorů.
  2. Do všeho chci zasahovat a mít na vše vliv. Být ve svém působení aktivní.

Rozdělení řízení / vedení:

Direktivní styl vedení - vysoce aktivní vedoucí

Manažer je velice aktivní ve své činnosti, soustřeďuje se především na svůj názor a pojetí. Často zasahuje do rozhodování. Vydává příkazy a rozkazy. Často hovoří v první osobě jednotného čísla (já chci). V direktivním stylu vedení do všeho zasahuje a rozhoduje a druzí zúčastnění nemají takřka žádné slovo a postavení. Tohoto stylu vedení využívejte tak v 10-20% situace (pokud se vzdalujete od stanovených cílů, pokud na poradě někdo odvádí téma jinam apod.). Direktivní buďte tehdy, pokud hrozí krize.

Demokratický styl - prostor i pro druhé

Vedoucí osoba je ve svém snažení velice aktivní, ale ráda si nechává sdělit názor druhých. Nechává jim prostor k vyjádření svých představ. Při závěrečném rozhodování má hlavní slovo manažer. Jeho slovo padne jako poslední a má největší váhu. V tomto stylu používá otevřené otázky (Jaký na to máte názor?), používá 2. osobu množného čísla.

Liberální styl - nepřijímat odpovědnost

Manažer nemusí být aktivní a může se zříci své zodpovědnosti. Často přenechává zodpovědnost na ostatních (rozhodněte se dle sebe). Tohoto stylu využívejte v případě, kdy požadovaná věc nesouvisí s vaší prací a tj. cca 5% situací.

Participativní styl - rozvoj týmové práce

Manažer se může držet v pozadí a nemusí se aktivně projevovat. Může dávat prostor všem zúčastněným k projevení názorů a připomínek. Snaží se docílit toho, aby je neustále vedl k osobnímu rozvoji. Do práce jim příliš nezasahuje. Po jejich odvedené práci s nimi zhodnotí výsledky. Sděluje jim, co udělali dobře a čemu se naopak příště vyvarovat. Při konverzaci dává prostor ostatním, svůj názor sděluje jako poslední.

 

Styly manažerské práce podle RENSISE LIKERTA (tradiční)

Autoritativní styl

Jedná se o direktivní určování úkolů. Žádné zpětné vazby. Manažer se nesnaží vytvořit si prostředí vzájemné důvěry a ve všech rozhodnutích má pravdu. Komunikace probíhá shora dolů.

Benevolentní styl

Snaží se vytvořit partnerské prostředí, a v případě rozhodování si od nich nechá sdělit svůj názor. Závěrečné slovo má vždy manažer. Snaží se motivovat podřízené v podobě odměn. Komunikace shora dolů.

Konzultativní styl

Oboustranná komunikace, ale poslední rozhodnutí záleží na manažerovi. Méně se využívá trestů, spíše se používají odměny. Naslouchá připomínkám podřízených a z toho odvozuje svá rozhodnutí.

Participativní styl

Manažer plně důvěřuje svým podřízeným. Rozhodnutí dělá skupinově, platí zde volná oboustranná komunikace. Vytváří se příznivé klima.

 

Rozdělení podle VROONA A YETTONA

AI = silně autokratický

Manažer rozhoduje ve všem sám a spoléhá pouze na vlastní informace.

AII = autokratický

Manažer chce rozhodovat opět ve všem sám, ale využívá vybraných informací od svých podřízených (ne jejich názorů a rad).

CI = konzultativní

Manažer rozhoduje sám a má závěrečné slovo, ale ptá se již na názory svých podřízených. Rozebírá s nimi individuální problémy.

CII = silně konzultativní

Manažer rozhoduje sám, ale o problému diskutuje se svými podřízenými v podobě společné porady.

GII = participativní

Manažerovo rozhodnutí je založeno na společné diskusi s podřízenými. Snaží se vést diskuzi do akceptovatelného závěru.

 

Rozdělení podle ROBERTA BLAKEA a JANE MOUTONOVÉ do tzv. manažerské mřížky (managerial grid)

Sestavili graf na dvou proměnných - sociální aspekt (pozornost věnovaná lidem) - svislá osa, výrobní aspekt (pozornost věnovaná výrobě) - vodorovná osa. Každá z těchto os má hodnoty 1-9, označující vzestupně váhu každého faktoru. Spojíme-li hodnoty vznikne tzv. manažerská mřížka.

manazerska_mrizka.png

1.1 ochuzený management (volný průběh) minimální řízení/vedení lidí, minimální požadavky na splnění úkolu
1.9 management venkovského klubu silná orientace na lidí, nedostatečně se stará o dosažení výrobních cílů
5.5 kompromisní manažer představuje zájem o oba faktory
9.1 autoritativní manažer silně se orientuje na produkci, málo o lidi
9.9 týmový manažer má značný zájem o lidi i o produkci, což do nedávna představovalo nejžádanější kombinaci

Je ale nutné posoudit organizaci a úkol a podle toho zvolit vhodnou variantu.

 

Další dělení:

kilimandžáro snaží nás stále upozorňovat na důležitost své práce a to i přes to že jde o jednoduchý úkol. V zanedbatelné maličkosti dokáže přiřadit velikou důležitost.
Sisyfos všechnu práci nechává na sobě, protože má pocit, že by ji nikdo neodvedl tak dobře jako on. Nechce jim svěřit svoji důvěru.
hasič snaží se neustále dávat vzniklé problémy do pořádku. Je neustále v pohybu a trvá mnoho času odstraněním maléru.
panikář vyvolává zmatky na pracovišti. Jeho práci doprovází zbytečná nervozita.
hnidopich snaží se dosáhnout dokonalosti
fantasta odvážné strategie
rozsévač mnoho užitečných nápadů, které nedokáže dovést do zdárného konce
cestovatel nedokáže zůstat dlouho ve svém výkonu práce
byrokrat drží se předpisů, nařízení, zákonů ...
mrtvý brouk problémů si nevšímá a snaží se je překročit, řídí se heslem „co tě nepálí, nehas"

Nelze říci, který styl je nejvhodnější. Každý manažer si osvojí svůj styl vedení. Vše záleží na firemní kultuře nebo klimatu na pracovišti. Je to velmi složité umění, snažme se naučit přepínat jednotlivé styly a zlepšovat se v jejich působnosti.
Zdroj:http://www.interquality.cz/%C4%8CL%C3%81NKY/tabid/67/ItemId/11/View/Details/AMID/431/Default.aspx

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse