Naděžda, Kornelius a Cyprián, Bellarmin

V našem občanském kalendáři má dnes svátek Naděžda. Toto ruské jméno staroslověnského původu vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis, což znamená „naděje"".Daleko v íce jmen dnes najdeme v kalendáři církevním. Tak jsou zde na¬příklad Kornelius (Cornelius) a Cyprián. Jméno Kornelius je latinského pů¬vodu a nosil je slavný římský rod. Základem by mohlo být snad slovo cornu - „roh" nebo cornus, což bylo označení pro „dřín". V přeneseném slova smyslu bychom tedy jméno vyložili jako „pevný a vytrvalý".
Svatý Kornelius byl v roce 251 zvolen papežem. Ačkoliv si jej přála většina, nedokázal zabránit tomu, aby část jeho protivníků nezvolila jako vzdoropapeže Novaciána, prvního teologa, jenž psal v latinské řeči - dopo¬sud se totiž v Římě ke psaní užívala jenom řečtina. Oba papežové zastávali zcela protichůdná stanoviska. Hlavním sporem se stala otázka, jak se cho¬vat k těm, kdož odpadli od víry. Kornelius odpouštěl, Novacián nikoliv. Si¬tuace se však změnila v roce 251, kdy byl Novacián odsouzen a na římské synodě sesazen. Kornelius se velmi brzy prosadil v celé církvi; klid však ne¬nastal. Po dvouletém pontifikátu byl papež Kornelius císařem Galiem bě-hem nového pronásledování křesťanů vypovězen z města Říma. 14. září ro¬ku 253 pokořen zemřel. Kornelius se stal patronem sedláků, lidé se k němu modlí, když je bolí uši a mají různé křeče či padoucnici.
Druh ým světcem je Cyprián z Kartága. Jeho životopis je úzce spjat s prá¬vě zmiňovaným Korneliem. Také on je světcem, zemřel stejného dne jako Kornelius - tedy 14. září a jejich svátek byl posléze shodně přenesen na 16. září. Jak je však zřejmé, náš kalendář je slaví dnes. Cyprián, jeden z nej¬významnějších spisovatelů prvotní církve, přišel na svět kolem roku 200 jako syn bohatých pohanských rodičů v Kartágu v severní Africe. Teprve později se obrátil ke křesťanství a postupně dosáhl až hodnosti biskupa v Kartágu, čímž se stal hlavou severoafrické církve. V době pronásledování křesťanů za císaře Decia řídil Cyprián svou obec pomocí dopisů. Když nastala nová vlna pronásledování, tentokrát za císaře Valeriana, dopadlo to s Cypriánem veli¬ce špatně: nejprve byl vypovězen z Kartága, poté zajat a 14. září 258 popra¬ven. Ostatky afrického mučedníka se později dostaly také do francouz¬ských měst Compiěgne a Lyonu.
Cyprián je velmi často zobrazován v biskupském oděvu. S ohledem na své mučednictví má někdy u sebe meč, jindy knihu nebo palmu. Často bý¬vá také zobrazen s papežem Korneliem, jako na slavné malbě Veronesově v Pinacoteca di Brera v Miláně.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse