Mojmír a Scholastika

Svátek mají Mojmír a Scholastika.
Podle občanského kalendáře má svátek Mojmír. Toto staré slovanské jméno znamená doslova „můj mír". Naše dějiny znají několik Mojmírů, dva z nich dokonce patří mezi slavná knížata.
Mojmír I. byl zakladatelem dynastie Mojmírovců a vládl Velké Moravě. Vstupuje na historickou scénu kolem roku 830 a podle všeho byl sjednotitelem tohoto výjimečného státního útvaru. Patřil mezi velice schopné panovníky, se sousední Franskou říší udržoval rozumně přátelské styky a formálně uznával i její nadvládu. Velmi se zasloužil o šíření křesťanství v celé své říši. Asi roku 833 se mu podařilo přemoci svého souseda Pribinu a spojit jeho Nitransko s Velkou Moravou v jeden grandiózní celek. Také v dalších letech se mu daří rozšiřovat své území. Nyní směrem na západ. Využívá krize Franské říše a obsazuje oblast mezi řekami Dyjí a Dunajem, takže když po jeho smrti v roce 846 nastupuje na knížecí stolec jeho synovec Rastislav, přebírá upevněný stát, který se vbrzku stane skutečnou mocnou středoevropskou říší.
Další Mojmír, tentokrát v pořadí druhý, nastupuje na trůn ve zcela odlišné situaci. Velká Morava je již za svým zenitem a on bojuje celý život o to, aby říši zachránil. Vládu nastoupil po smrti svého otce Svatopluka (894) a hned musel čelit nájezdu divokých Maďarů. Aby toho nebylo málo, přitáhl od západu východofranský král Arnulf. Toho využívají území doposud poddaná Velké Moravě a ihned se oddělují. Již v roce 895 odpadají Cechové, o rok později Polabští Slované a většina Panonie. Zároveň s tím odmítá uznávat bratrovu nadvládu nitranský kníže Svatopluk. Mojmír II. se měl te dy co oh ánět. Jádro říše sice zachránil, ale všechny okolní satelity byly ztraceny. Nakonec se spojil s maďarskými nájezdníky, daroval jim území a spo¬lečně čelili tlaku východofranského krále Arnulfa. Bratr Svatopluk z Nitranská nakonec uprchl a celá země se na chvíli uklidnila. Když zemřel král Arnulf, využil Mojmír II. situace a vymohl si na papeži podporu při obnově moravské nezávislé církve. V roce 899 získala Velká Morava opět arcibiskupa a tři biskupy. Navíc se mu podařilo uzavřít mír s Bavory, zdálo se, že nastane konečně klid. Důsledkem této mírové smlouvy však byl nečekaný konflikt s Maďary. Nastal soumrak Velkomoravské říše, která postupně podléhala maďarskému tlaku a ztrácela v celé oblasti svůj předešlý vliv. Třebaže říše nakonec zanikla, její církevní organizace všechny otřesy přežila. Kulturní a církevní odkaz mojmírovské dynastie pak převzaly všechny nástupnické státy a v nových podmínkách jej dále rozvíjely.
V českém církevním kalendáři má dnes svátek Scholastika. Byla dvojčetem sv. Benedikta a také ona se stala řeholnicí. Oba sourozenci se narodili kolem roku 480 v Norcii (Itálie). Scholastika žila v klášteře nedaleko Monte Cassina, kde pobýval její bratr, a jednou ročně se navštěvovali. Oba měli velký vý¬znam pro benediktinský řád, a jsou proto uctíváni. Scholastika zemřela ko¬lem roku 542 a je pochována v Monte Cassinu. V roce 547 do téhož hrobu položili i jejího bratra. A tak byla těla obou sourozenců spojena i po smrti.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse