Heřman, Jan Křtitel (de la Salle), Kristián a Křišťan

V občanském kalendáři má dnes svátek Heřman. Jedná se o jméno starogermánského původu. Jeho nejstarší tvar zněl prý Hariman, což znamenalo doslova „vojenský muž". Šlo zkrátka o vojáka každým coulem. Jméno mělo v dávných časech patrně i formu Armin, používanou dnes jako samostatné jméno.Z Heřmanů, kterých je v kalendáři celá řádka, je pozoruhodný středověký vzdělanec, jenž žil v první polovině 11. století v klášteře v Reichenau (dnes švýcarské Alpy). Tento Heřman, přízviskem Contractus („Krátký"), vynikal v řadě věd, nejvíce však v historii. Narodil se 18. července 1013 v Saulgau (Německo), od mládí byl ochrnutý. Ve třiceti letech vstoupil do benediktinského řádu, kde se věnoval především psaní. Stal se z něho jeden z největších spisovatelů a vědců své doby. Jeho záběr byl obdivuhodný, pronikl do astronomie, matematiky, hudby i historie. Napsal rozsáhlé dílo Chronicon ab orbě condito ad anum 1054, tedy česky řečeno „Kroniku od počátků světa po rok 1054". Poslední rok jeho kroniky se stal i posledním rokem Heřmanova života, neboť po dokončení práce zemřel. Pocho¬ván je v klášteře na ostrově Reichenau v Bodamském jezeře, kde celý život žil.
V církevním kalendáři slaví dnes svátek opět jeden z celé řady Janů. Tentokrát se jedná o patrona učitelů, vychovatelů a křesťanské výuky Jana Křtitele de la Salle. Na jeho náhrobku stojí psáno: „Šlechticem byl od narození, aješté větším šlechticem byl svými ctnostmi." Narodil se 30. dubna 1651 v Remeši (Francie) a po vysvěcení na kněze (1678) se stal ve svém rodném městě kanovníkem. Vzdělaný a soucitný muž měl vždy srdce otevřené pro všechny trpící i chudé, především ho dojímaly osudy dětí z rodin ubožáků. Zakládal nové školy po celé Francii a zaváděl nové, lepší učební metody. Opustil své dobře placené místo kanovníka, dědictví po otci rozdal chudým a založil spolu s dalšími učiteli sdružení „školských bratří". Nové sdružení se začalo rychle šířit po celé zemi, podle Janova vzoru vznikaly další svo¬bodné školy, v nichž se dětem dostávalo výuky v mateřském jazyce. To byl začátek francouzské obecné školy. Jan Křtitel de la Salle zemřel všemi oplakáván 7. dubna 1651.
Další z dnešních oslavenců, Kristián, zní latinsky Christianus a znamená prostě „křesťan". Nejvíce toto jméno asi proslavil nezapomenutelný Oldřich Nový ve stejnojmenné situační komedii. Staročeský kalendář pak připomíná Křišťana, který je jen velmi starobylou českou obdobou již zmíněného Kristiána. Pro nás je jméno Kristián spojeno také s autorem latinské svatováclavské legendy, literárního klenotu pravděpodobně z 10. století.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse