Čeněk, Makrina

Nejznámějším nositelem prvního dnes připomínaného jména byl asi pan Čeněk z Vartemberka. Měl ve znaku něco, co se před ním ani po něm u nás takřka nikomu nepoštěstilo - zeleného draka, který obepíná zlatočerný štít. Klenotem byla buď černozlatá křídla, nebo rybářská loďka. Zvláštní ozdobu zelené saně získal Čeněk od samotného císaře Zikmunda, jednalo se o vyznamenání tzv. dračího řádu, který panovník založil v Uhrách. Čeněk prý tento uherský řád roku 1420 vrátil, ale bezpochyby to nebylo gesto, nad nímž by se dlouho rmoutil. V politice uměl totiž docela dobře chodit.
Tento sebevědomý český pán pocházel ze vznešené rodiny. Jeho otec (také Čeněk) se oženil okolo roku 1360 s Bolkou, kněžnou kozelskou. Dlouhá léta zasedal na soudě zemském, ale příliš se zadlužil, a tak musel část svého majetku zastavit. Kromě dcer Machny, Kateřiny a Anny měl ještě syny Jana, Jaroše a Čeňka. Jaroš si vybral duchovní dráhu a Jan zemřel před rokem 1405. Kateřina se vdala za Oldřicha z Rožmberka, Anna zase za Viktorína z Kunštátu, a stala se tak později matkou krále Jiřího. Věru pořádný český guláš.
Čeněk tedy veškerý otcův majetek i s dluhy zdědil sám. Otcem zastavená zboží vykupoval dosti těžce, politický vliv však neztratil, spíše naopak. V letech 1408-14 byl nejvyšším číšníkem a jeho vliv neustále rostl. Když zemřel další významný český velmož a přítel jeho otce Jindřich z Rožmberka, stal se poručníkem jeho nezletilého syna Oldřicha právě pan Čeněk. Měl na mladého Rožmberka veliký vliv, vychovával katolického pána dokonce v duchu Husova učení. Čeněk byl totiž velikým příznivcem kazatele z Betlémské kaple, a tak není divu, že jako první z českých šlechticů zpečetil roku 1415 stížný list proti jeho upálení. Jako nejvyšší purkrabí (úřad zastával v letech 1414-20) stál vlastně v čele Husova reformního náboženského hnutí, nechal dokonce na svém panství světit husitské kněze (1417) a zaváděl na svých a rožmberských statcích přijímání podobojí.
Av šak nic nemělo trvat věčně. Pan z Vartemberka to vždy hrál tak nějak na obě strany; i proto se po smrti krále Václava IV. stal spolu s královnou-vdovou Žofií spoluvladařem v zemi. Přál si to tak císař Zikmund, jeho tehdejší spojenec. Krátce na to Čeněk ale „změnil barvu" a podle hesla „košile bližší než kabát" přistoupil k odbojným Pražanům. Veřejným listem z 20. dubna 1420 se dokonce z řekl Zikmunda jako krále a popouzel celé království k odporu proti němu. Avšak když husitské voje začaly pustošit kláštery a kostely, začal se Zikmundem opět vyjednávat a 7, května téhož roku vpustil královské vojsko na Pražsky hrad. Za to potupili Pražané jeho korouhev. V okamžiku, kdy husitské vojsko zaútočilo na Zikmundovo postavení, ujel pán z Vartemberka zadní branou raději z hlavního města království pryč.
Záhy však poznal, že válečné štěstí se kloní na stranu husitů, a proto začal 23. dubna 1421 opět s Pražany navazovat zpřetrhané nitky přátelství. Nakonec se s nimi účastnil dobývání Jaroměře a v poraženém městě pak nastalo úplné a bratrské smíření, které později obě strany potvrdily v Praze. V červnu byl pan Čeněk na sněmu čáslavském zvolen za jednoho ze správců království. Všeobecná radost neznala mezí. Moravané však Zikmunda uznali za svého krále a ten vyhlásil Čechům křížovou výpravu. Toho se pan Čeněk zalekl. Navíc se mu nepodařilo najít společnou řeč s táborskými kněžími, a tak již v listopadu téhož roku jej nacházíme znovu v táboře Zikmundově. Opět vstoupil do války s husity, avšak štěstí mu již nepřálo. V dubnu roku 1423 ho u Hořic porazil samotný Žižka. Od té doby se Vartemberk stáhl na Veliš, kde 17. září roku 1425 zemřel.
V církevním kalendáři má dnes svátek Makrina Mladší. Narodila se v Caesareji v Kappadocii asi roku 327 a zemřela v Pontu roku 379. V mládí prý by¬la zasnoubena mladému právníkovi, po jeho smrti se věnovala jenom rodině. Rodině vpravdě svaté. Především vychovávala své mladší bratry (pozdější svaté) Basila, Řehoře Nysského a Petra ze Sebaste. Po své ovdovělé matce sv. Emmelii se stala představenou malé komunity na řece Iris v Pontu. Její životopis sepsal její bratr Řehoř, který byl u ní v hodině její smrti. Je nazývána „Mladší" pro rozlišení od své babičky sv. Makriny Starší, která spolu se svým manželem mnoho vytrpěla za pronásledování křesťanů za císaře Galeria.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse