Dominik, Dominika a Jan (Maria Vianney)

V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Dominik a Dominika. Ve všech odborných publikacích se píše o tom, že toto jméno je u nás již dnes méně běžné. Avšak směrem na západ je tomu spíše naopak lze navíc očekávat, že v generaci dětí narozených v době největší slávy populárního hokejové¬ho brankáře Dominika Haška dojde k určité jeho renesanci. Základem jmé¬na je přídavné jméno k latinskému slovu dominus čili „pán". Dominik je tedy „pánův". Z ženského tvaru dominica, což je vlastně dies dominica  „den Páně", vzniklo i románské označení pro neděli.
Patronem tohoto jména je svatý Dominik, zakladatel řádu dominikánů. V křesťanském kalendáři má však svátek až 8. srpna. Narodil se kolem roku 1170 v Calerueze (Španělsko) v rodině šlechtického rodu kastilských Guzmanů. Po klidně prožitém dětství studoval v Palencii filozofii a teolo¬gii, po absolutoriu přijal kněžské svěcení a stal se členem dómského kláštera v El Burgo de Osma nedaleko svého rodiště. Bylo to jedno z nejstarších biskupských sídel Španělska, které vzniklo již ve vizigótské epoše. V roce 1206 nastal v Dominikově životě obrat. Jeho přítel biskup Diego se stal hlavou mise proti albigenským (náboženské hnutí neuznávající oficiální římskokatolickou církev; vycházeli z arianismu, který tvrdil, že lidská a božská přirozenost Ježíše Krista jsou odděleny, a teprve odměnou za své osvědčení se stal člověk Ježíš Božím Synem) a Dominika si vzal jako svého průvodce. Žili prostě, v chudobě a vedli se svými odpůrci disputace. Jejich mise tím byla zcela odlišná od všech předcházejících. Avšak někteří lidé neradi vidí, když se spory daří řešit smírnou cestou. Biskup Diego bohužel roku 1207 zemřel a v téže době byl zavražděn i papežský legát Pierre de Castelnau. Tyto události vedly papeže Inocence III. k vyhlášení křížové výpravy proti albigenským. Následovalo pět let kruté občanské války, plných vraždění a surovostí. Dominik však neustával ve svých mírových aktivitách a pokračoval v jednáních s albigenskými i nadále. V roce 1215 se usadil v Toulouse a začal realizovat svou dlouholetou myšlenku na založení nového řádu. Jeho záměr již o rok později schválil i papež. Dominikánská řehole se  stejně jako Augustinova vyznačuje chudobou a prací. Těžiště jejich snažení bylo a je v kazatelské činnosti. Samotný Dominik se těšil ze svých úspěchů jen krátce, protože již 6. srpna 1221 v Bologni (Itálie) zemřel. Po své smrti se stal samozřejmě patronem svého řádu, ale také krejčích a lidé se k němu modlí, když jim hrozí krupobití. V církevním kalendáři má dnes svátek Jan Maria Vianney. Narodil se 8. května 1786 v selské rodině ve městě Dardilly (Francie). Náboženské výchovy se mu dostalo v průběhu krvavé francouzské revoluce. Ačkoliv ne¬dosáhl potřebného vzdělání, přijali jej roku 1815 za kněze. Díky svým léčitelským schopnostem a mystickému charismatu se stal velmi brzy vyhledávaným člověkem. Pro lidi se vskutku rozdal, když 4. srpna 1859 umíral, bylo jeho tělo již zcela vyčerpané. Stal se vzorem pro všechny duchovní správce, a tak není divu, že je dnes patronem farářů.
Dnešního dne končí keltský měsíc cesmíny zvaný Tinne.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse